Skip to main content

Om os

Vedtægter

Foreningens vedtægter

Nedenstående vedtægter er vedtaget på foreningens ekstraordinære generalforsamling den 2. juni 2021.

1. Navn og hjemsted

1.1 Foreningens navn er Dansk Facilities Management.

1.2 Foreningen er en forening med begrænset hæftelse, og medlemmerne hæfter ikke for foreningens gæld.

1.3 Navnet kan forkortes DFM.

1.4 Internationalt benævnes foreningen Danish Facilities Management Association.

1.5 Foreningen er stiftet den 19. marts 1991.

1.6 Foreningens adresse er den til enhver tid værende adresse for foreningens sekretariat.

2. Formål

2.1 Foreningens formål er:

– at udvikle fagområdet Facilities Management

– at formidle viden om Facilities Management til medlemmerne og andre interesserede

– at udveksle information og erfaringer fra praksis

– at knytte forbindelsen til det internationale samarbejde

3. Medlemmer

3.1 Optagelse
Som medlemmer kan optages virksomheder, institutioner og enkeltpersoner, der er interesseret i foreningens formål.

3.2 Udmeldelse
Udmeldelse kan kun ske skriftlig med mindst én måneds varsel til udgangen af et kalenderår.

3.3 Æresmedlemmer
Som æresmedlemmer kan vælges personer, som over en længere årrække har ydet en særlig indsats for foreningen.

Æresmedlemmer vælges af den ordinære generalforsamling efter indstilling fra bestyrelsen, dog således at der kun kan vælges et æresmedlem pr. år.

Forslag til æresmedlemmer udsendes sammen med indkaldelse til generalforsamlingen.

Vedtagelse om optagelse af æresmedlem sker ved et flertal på mindst ¾ af de fremmødte stemmer.

3.4 Eksklusion
Bestyrelsen kan, når den finder, at et medlem skader foreningens anseelse og arbejde, ekskludere det pågældende medlem. Enhver eksklusion kan med opsættende virkning indbringes for førstkommende ordinære generalforsamling.

4. Kontingenter

4.1 Det årlige kontingent forfalder til betaling den 31. januar. Hvis et medlem efter påkrav ikke har betalt kontingentet senest tre måneder efter forfaldsdag, kan medlemmet ekskluderes af foreningen.

5. Generalforsamling

5.1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den årlige ordinære generalforsamling skal afholdes inden 31. maj.

5.2 Indkaldelse skal ske skriftligt med 4 ugers varsel til foreningens medlemmer. Indkaldelse kan ske elektronisk fx ved mail. Brev eller mail med indkaldelse skal angive dagsorden for generalforsamlingen.

5.3 Forslag fra medlemmer, som ønskes optaget til beslutning på generalforsamlingen, skal skriftligt meddeles sekretariatet senest 10 dage før generalforsamlingen.

5.4 Ved afstemninger og valg på generalforsamlingen har medlemmerne følgende stemmevægt:

Personlige medlemskaber – 1 stemme
Virksomhedsmedlemskaber – 5 stemmer
Betalingsfri studiemedlemskaber – har ikke stemmeret
Æresmedlemmer – har ikke stemmeret

Fraværende medlemmer kan alene repræsenteres af tilstedeværende medlemmer med skriftlig fuldmagt. Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed (se dog pkt. 7 stk. 2 og pkt. 8 stk. 1) på generalforsamlingen.

Afstemning skal være skriftlig, hvis begæring herom fremsættes, eller når generalforsamlingens dirigent beslutter det.

5.5 Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal indeholde følgende:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskab for generalforsamlingens godkendelse
4. Forslag fra medlemmerne
5. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastsættelse af fremtidig kontingent
6. Valg til bestyrelsen
7. Valg af bestyrelsessuppleanter
8. Fastlæggelse af revision
9. Eventuelt

5.6 Ekstraordinær generalforsamling:
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 3 af bestyrelsens medlemmer finder det nødvendigt, eller når det kræves af mindst 1/5 af foreningens stemmer. Indkaldelse skal ske med 14 dages varsel, og der skal indkaldes senest 5 uger efter, at lovlig begæring herom er indstillet formanden respektive næstformanden. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 9 uger efter, at lovlig begæring herom er fremsat.

Den ekstraordinære generalforsamlings dagsorden skal, foruden de forhold, der har givet anledning til indkaldelsen, indeholde valg af dirigent.

6. Bestyrelse

6.1 Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling for et tidsrum af 3 år ad gangen, dog således, at der årligt vælges mindst 1 henholdsvis 2 bestyrelsesmedlemmer. Hvert år vælges 2 suppleanter for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

6.2 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand.

6.3 Hvis et bestyrelsesmedlem afgår i løbet af den periode, vedkommende er valgt for, skal bestyrelsen indkalde en suppleant. Efter indtrædelse i bestyrelsen følger suppleantens valgperiode det afgående medlems valgperiode. Såfremt der i en periode mellem 2 valg afgår mere end to bestyrelsesmedlemmer, foretager bestyrelsen selvsupplering.

6.4 Ingen medlemsvirksomhed kan være repræsenteret med mere end et medlem i bestyrelsen.

6.5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 af bestyrelsens medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens, eller i dennes fravær, næstformandens stemme afgørende.

6.6 Bestyrelsen kan ansætte en direktør til at varetage foreningens daglige drift.

6.7 Bestyrelsen kan nedsætte et antal stående arbejdsudvalg, som varetager foreningens faglige arbejde.

7. Tegningsret

7.1 Foreningen tegnes af formand og direktør eller af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf det ene skal være formanden.

8. Vedtægtsændringer

8.1 Vedtægtsændringer kan kun ske på en generalforsamling, såfremt forslaget hertil er udsendt skriftligt til medlemmerne senest 4 uger forud for generalforsamlingens afholdelse. Forslag til vedtægtsændring skal sendes skriftligt til medlemmerne sammen med indkaldelse til generalforsamlingen.

8.2 Til vedtagelse af forslag kræves, at mindst halvdelen af foreningens stemmer er repræsenteret, og at vedtagelsen sker med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Såfremt halvdelen af stemmerne ikke er repræsenteret, men 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, kan der senest 5 uger efter indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor almindeligt flertal gælder, uanset antal repræsenterede stemmer.

9. Regnskab

9.1 Regnskabsår
Regnskabsåret er kalenderåret.

9.2 Indtægter
Foreningens indtægter er:

– Kontingenter
– Kommercielle aktiviteter
– Ansøgte og frivillige bidrag

Kontingentet reguleres hvert år med nettoprisindekset, med mindre andet vedtages.

9.3 På den ordinære generalforsamling vælges en kritisk revisor og en suppleant for et tidsrum af to år. Genvalg kan finde sted.

10. Foreningens opløsning

10.1 Foreningen kan opløses, såfremt der fremsættes forslag herom efter samme regler som under pkt. 7. Vedtagelse kræver dog, at mindst halvdelen af stemmerne er repræsenteret, og at vedtagelsen sker med mindst ¾ af de afgivne stemmer. Såfremt halvdelen af stemmerne ikke er repræsenteret, men ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget, skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor almindeligt flertal gælder uanset antal repræsenterede medlemmer.

10.2 Ved foreningens opløsning, skal dens midler anvendes i overensstemmelse med foreningens formål og fordeles således, som besluttet på den sidste generalforsamling.